Privatumo Politika

UAB „Ausvaina” direktoriaus 

2019 m. gruodžio 13 d. Įsakymu Nr. 01

Privatumo politika

Mes gerbiame Jūsų privatumą ir esame pasiryžę jį saugoti vykdant savo veiklą, sąžiningai bei teisėtai tvarkyti ir prižiūrėti Jūsų pateiktus duomenis. Mes įsipareigojame būti skaidrūs ir aiškiai pateikti informaciją apie tai, kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi, kokiais tikslais, kiek jie bus saugomi, teisinį duomenų tvarkymo pagrindą ir kitą reikalingą informaciją.

Ši privatumo politika nėra laikoma Mother-K susitarimu su Jumis dėl duomenų tvarkymo. Šia privatumo politika informuojame Jus apie pagrindinius asmens duomenų tvarkymo, Jūsų teisių įgyvendinimo principus. Mother-K gali savo nuožiūra keisti šią privatumo politiką, atnaujinta Privatumo politika įsigalioja nuo jos paskelbimo svetainėje.

Privatumo politikos nuostatų vykdymui ir aiškinimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Naudodamiesi www.mustbee.eu svetaine, pateikdami savo duomenis, pildydami užklausos formą, tęsdami naršymą svetainėje Jūs patvirtinate, kad susipažinote su šia Privatumo politika, suprantate jos nuostatas ir sutinkate jos laikytis. Jeigu nesutinkate laikytis šios Privatumo politikos, prašome nesinaudoti Mother-K paslaugomis bei neteikti Mums savo asmens duomenų kitais tikslais.

1. Sąvokos, kurias naudojame šiose Privatumo taisyklėse

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (Jūs); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Duomenų apsaugos įstatymai – Reglamentas, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, nacionalinės kompetentingos įstaigos nustatytos taisyklės asmens duomenų tvarkymui.

Duomenų subjektas – fizinis asmuo (Jūs), kuris naudojatės paslaugomis, arba teikiate paslaugas Mums, arba lankotės Mūsų teritorijoje ar patalpose, arba domitės įsidarbinimo pas Mus galimybe arba esate juridinio asmens atstovas, arba asmuo, kuris naršote Svetainėje.

MUSTBEE  (arba Mes) – UAB „Ausvaina“, juridinio asmens kodas 304709404, adresas Kęstučio g. 21B-4, LT-44320, Kaunas 

Prašymas – prašymas dėl Jūsų kaip duomenų subjekto teisių įgyvendinimo.

Reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Svetainė – internetinis tinklalapis www.mustbee.eu

2. Kokiais principais mes vadovaujamės tvarkydami asmens duomenis?

Mes tvarkome Jūsų duomenis vadovaudamiesi Duomenų apsaugos įstatymais.

Jūsų duomenys tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo surinkti ir tik tiek, kiek būtina konkrečiam asmens duomenų tvarkymo tikslui pasiekti.

3. Iš kur mes gauname asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenys gali būti gaunami tiesiogiai iš Jūsų, kai svetainėje užpildote užklausos formą arba kitu būdu kreipiatės į Mus; 

Duomenys gali būti generuojami, kai Jūs naudojatės paslaugomis, pavyzdžiui, skambinate telefonu, siunčiate elektroninį laišką, užsisakote paslaugas ar apsilankote svetainėje.

4. Kokius asmens duomenis mes tvarkome ir kodėl?

Jūsų pateiktus duomenis teisėtai tvarkome ir naudojame žemiau išvardintais tikslais:

*Atsakymo į gautą užklausą tikslais: vardas, pavardė, el. pašto adresas;

*Užsakymo įvykdymo tikslais: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, adresas.

*Tiesioginės rinkodaros tikslais: el. pašto adresas.

Atsisakyti tiesioginės rinkodaros  galite spustelėję atsisakymo nuorodą laiške arba susisiekę su mumis žemiau nurodytais kontaktais.

5. Slapukai

Siekdami kiek įmanoma labiau personalizuoti teikiamas paslaugas pagal Jūsų interesus, Mes galime naudotis slapukais ir/arba trečiųjų šalių slapukais. Slapukas – tai nedidelis kiekis informacijos, kurį Mūsų serveris išsiunčia į Jūsų kompiuterio standųjį diską ar kitą galinį įrenginį, kad interneto svetainė atsimintų Jus. Šią informaciją gali sudaryti svetainės nuostatų duomenys, puslapio URL nuoroda, sugeneruotas unikalus kodas identifikacijai. 

Naudojami slapukai:

*Google analytics 
*Facebook tracking pixel 
*Naujienlaiškiams užsakyti ir siųsti naudojamės OMNISEND naujienlaiškių platforma.

6. Paskyros socialiniuose tinkluose 

Šiuo metu MUSTBEE  yra sukūrusi ir valdo paskyras socialiniuose tinkluose Facebook, Instagram. Visą informaciją, kurią Jūs pateiksite socialinės žiniasklaidos priemone Facebook, Instagram (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją) ar kuri gaunama Jums aplankius Mustbee Facebook, , Instagram, paskyrą (įskaitant informaciją gaunamą socialinės žiniasklaidos priemonės naudojamų slapukų pagalba) ar skaitant Mūsų įrašus socialinės žiniasklaidos tinkle, kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas Facebook, Instagram. Todėl rekomenduojame perskaityti socialinio tinklo valdytojo Facebook, Instagram privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su juo dėl Jūsų asmens duomenų naudojimo.

7. Kaip surenkama informacija?

Jūsų asmens duomenis gauname, kai pateikiate juos patys, naudojatės sistema ar naujienlaiškiu, lankotės MUSTBEE paskyrose, susisiekiate su mumis, užsisakote naujienlaiškį.

8. Koks duomenų tvarkymo (saugojimo) laikotarpis?

Jūsų asmeninę informaciją tvarkysime ir saugosime tik tiek, kiek to reikės šioje privatumo politikoje nurodytiems tikslams įgyvendinti:

*Atsakymo į gautą užklausą tikslu tvarkomi asmens duomenys saugomi 1 m.;

*Užsakymo įvykdymo tikslu tvarkomi asmens duomenys saugomi 5 m.;

*Rinkodaros tikslais tvarkomi asmens duomenys saugomi 5 m.

9. Ar Jūsų duomenys gali būti atskleisti kitiems asmenims?

Jūsų asmens duomenis tretiesiems asmenims galime pateikti:

*ginčo atveju – teisines paslaugas mums teikiantiems teisininkams;

*pasitelktiems duomenų tvarkytojams (pvz. siuntų tarnyboms);

*valstybės institucijoms bei kitiems asmenims Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Jūsų teisės

Jūs turite teisę:

1.      Susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

2.      Reikalauti ištaisyti, arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

3.      Reikalauti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė būti pamirštam);

4.      Reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų duomenų tvarkymą (teisė apriboti);

5.      Teisė į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);

6.      Nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, tačiau tokiu atveju Jūs galite prarasti galimybę būti informuoti apie teisę;

7.      Atšaukti duotus sutikimus dėl asmens duomenų tvarkymo tais tikslais, kuriais sutikimai buvo pateikti;

8.      Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, kreipkitės į mus rašydami iš elektroniniu pašto adreso, kuris buvo mums pateiktas. Telefonu tokios informacijos neteikiame.

11. Kontaktai

UAB „Ausvaina“, juridinio asmens kodas 304709404, adresas Kęstučio g. 21B-4, LT-44320, Kaunas, [email protected] +370 672 45787.

www.mustbee.eu

Ši privatumo politika patvirtinta: 2019 m. gruodžio 13 d.

Jūsų krepšelis

Krepšelis tuščias
Atnaujinamas krepšelis!